• ១០០+

  កម្មករជំនាញ

 • ៤០០០+

  ទិន្នផលប្រចាំថ្ងៃ

 • ៨ លានដុល្លារ

  ការលក់ប្រចាំឆ្នាំ

 • ៣០០០㎡+

  តំបន់សិក្ខាសាលា

 • 10+

  ការរចនាថ្មីទិន្នផលប្រចាំខែ

ទាញយកផែនទីបង្ហាញការទាញយកការទាញយក និងព័ត៌មាន Tran

ប្រភេទ PDF

 • កាតាឡុក_Meclon Sports 20220816
  កាតាឡុក_Meclon Sports 20220816
 • បទបង្ហាញរបស់ក្រុមហ៊ុន-MECLON SPORTS
  បទបង្ហាញរបស់ក្រុមហ៊ុន-MECLON SPORTS