• ១០០+

  កម្មករជំនាញ

 • ៤០០០+

  ទិន្នផលប្រចាំថ្ងៃ

 • ៨ លានដុល្លារ

  ការលក់ប្រចាំឆ្នាំ

 • ៣០០០㎡+

  តំបន់សិក្ខាសាលា

 • 10+

  ការរចនាថ្មីទិន្នផលប្រចាំខែ

បរិស្ថានការិយាល័យ

នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍

បន្ទប់គំរូ

នាយកដ្ឋានរៀបចំសម្ភារៈ

នាយកដ្ឋានសម

នាយកដ្ឋានកាត់

នាយកដ្ឋានបោះពុម្ព

នាយកដ្ឋានផលិតកម្ម

នាយកដ្ឋានវេចខ្ចប់